dot dot
services
ภาษีคืออะไร article

ภาษีอากร

 

คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎร เพื่อใช้เป็นประโยชน์ส่วนรวม โดยไม่ได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร หรืออีกความหมาย คือ เงินได้หรือทรัพยากร ที่เคลื่อนย้ายจากเอกชนไปสู่รัฐบาล แต่ไม่รวมถึงการกู้ยืมหรือขายสินค้า หรือให้บริการในราคาทุนโดยรัฐบาล วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี เพื่อหารายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายของรัฐบาล เพื่อการกระจายรายได้ เพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชน เพื่อการชำระหนี้สินของรัฐบาล หรือสนองนโยบายธุรกิจ และการคลังของรัฐบาล ประเภทภาษีอากร แบ่งเป็นภาษีอากรทางตรง และภาษีทางอ้อม ซึ่งกฎหมายที่ทางรัฐบาลใช้ในการเรียกเก็บภาษี คือ ประมวลรัษฎากร

ลักษณะของภาษีอากรที่ดี รัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับมักบัญญัติให้ประชาชนมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรตาม ที่กฎหมายบัญญัติ ในการบัญญัติกฎหมายภาษีอากรที่ดีนั้น มีหลักการบางประการที่ควรคำนึงถึง เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครใจในการเสียภาษีอากร และให้กฎหมายดังกล่าวใช้บังคับได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาษีอากรที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

 1. มีความเป็นธรรม
 2. มีความแน่นอน และชัดเจน
 3. มีความสะดวก
 4. มีประสิทธิภาพ
 5. มีความเป็นกลางทางเศรษฐกิจ
 6. อำนวยรายได้
 7. มีความยืดหยุ่น

โครงสร้างกฎหมาย

กฎหมายภาษีอากรทุกฉบับ มีหัวข้ออันเป็นโครงสร้างของกฎหมายฉบับนั้นๆ ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 6 หัวข้อด้วยกัน คือ

 1. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีอากร
 2. ฐานภาษีอากร
 3. อัตราภาษีอากร
 4. การประเมินการจัดเก็บภาษีอากร
 5. การอุทธรณ์ภาษีอากร
 6. เบี้ยปรับ เงินเพิ่ม และโทษ


ประเภทของภาษีในประเทศไทย

ภาษีอากรที่ทางกรมสรรพากร จัดเก็บมี 5 ประเภท คือ

 • ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 • ภาษีเงินได้นิติบุคคล
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ภาษีอากรแสตมป์

และภาษีส่วนที่จัดเก็บโดยส่วนท้องถิ่น ได้แก่

 • ภาษีป้าย
 • ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • ภาษีบำรุงท้องที่

อีกทั้งยังมีภาษีอากรที่จัดเก็บโดย กรมสรรพสามิต ที่เรียกว่า ภาษีสรรพสามิต ที่เรียกเก็บกับสินค้าและบริการบางประเภท เช่น สุรา ยาสูบ น้ำหอม
สาระน่ารู้

กฎหมาย...ทำไมต้องรู้ article
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย articleCopyright © 2010 All Rights Reserved. SOTON LLM CO., LTD. 48/250 RAMKHAMHAENG 104 SAPHANSONG 10240 THAILAND